สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

ผลิตบัณฑิตพร้อมปฏิบัติงานการจัดการโลจิสติกส์  ที่มีความสามารถในการเรียนรู้  ความเข้าใจ  ทักษะทางปัญญา  การดำรงชีวิต  มีความเข้มแข็ง  มีความรับผิดชอบ  และมีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถปรับปรุงตนเองในเชิงรุก พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมทุกด้าน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายภาครัฐ

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)                   บธ.บ. (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)               BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

(LOGISTICS MANAGEMENT)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)               B.B.A. (LOGISTICS MANAGEMENT)

 

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชา

เกษมกับการเรียน  คิดอย่างโลจิสติกส์  เพื่อสร้างคุณให้เป็นสินทรัพย์แห่งอนาคต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกส์/ ซัพพลายเชน

2 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการกิจขนส่งระหว่างประเทศ

3 ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า SME และธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนส่ง

4 เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการธุรกิจด้าน ระบบสารสนเทศสนับสนุนธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์

5 เจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจคลังสินค้า / ศูนย์กระจายสินค้า / ด้านการจัดซื้อจัดหา

6 เจ้าหน้าที่ด้าน Logistics Service Provider ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร

7 อาชีพอื่นๆ ธุรกิจขนส่งและจัดการโลจิสติกส์

รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร

     1.  อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์

     2. อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล

     3. อาจารย์อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม

     4. อาจารย์กันยา เชียรวิจิตร

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (LOGISTICS MANAGEMENT)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Bussiness

เกษมกับการเรียน  คิดอย่างโลจิสติกส์  เพื่อสร้างคุณให้เป็นสินทรัพย์แห่งอนาคต