สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่

    ..เรียนรู้ สร้างสรรค์ และต่อยอดนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่..

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:      บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:      บธ.บ. (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:      Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Innovation)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:      B.B.A. (Modern Trade Business Innovation)

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชา

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางปัญญาการดำรงชีวิต ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการต่อยอดนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

…SMEs

Startup

Online Business…

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขา

1. อาจารย์วีรวัฒน์   พุ่มพยอม

2. อาจารย์ภิราภรณ์    ก้อนคำ

3. อาจารย์ขวัญรพี   ศรีใส

4. อาจารย์จุลชาติ    ตันเจริญ

5. อาจารย์นันท์นลิน  ชัยอนันต์เดช

6. อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ