คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนประสบภัยต่างๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจกัน บริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ และช่วยเหลือศูนย์รับบริจาคต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ทำกันเป็นประจำเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และประสบภัยพิบัติ