คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงาน กสทช. อบรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรสำหรับผู้บริหาร”
ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ณ  โรงแรมฮิลตัน สุขุวิท กรุงเทพฯ