คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
ได้ลงบันทึกลงนามร่วมมือระหว่างสถาบันบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 วิทยาเขตพัฒนาการ