ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
ดร.สุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี BBA Industrial & Personnel Management University of Oregon, U.S.A.
 • ปริญญาโท MBA General Business Texas A & M University (Commerce) U.S.A.
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Candidate) Public Administration (ภาษาอังกฤษ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาเอก Ph.D. Business Administration (ภาษาอังกฤษ)สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน้าที่การงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • กรรมการและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากร / อาจารย์พิเศษ / อาจารย์ประจำ
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยนานาชาติ
  • วิทยาลัยดุสิตธานี, ภาคภาษาอังกฤษ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, วิทยาลัยนานาชาติ
  • วิทยาลัยทองสุข
  • กรมยุทธศึกษาทหารบก โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก
  • มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประสบการณ์

 • รองประธานชมรมปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเผยอิง
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าและครู โรงเรียนกุหลาบวิทยา
 • อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 • ผู้สมัคร ส.ว. สรรหา (ภาควิชา) ปี 2551
 • ดุษฎีบัณฑิตชายคนแรก ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง