การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เปิดรับสมัครในระดับปริญญาเอกมีรายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาจิตวิทยา
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โทรศัพท์ : 02-320-2777 ต่อ 1127, 1138