การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เปิดรับสมัครในระดับปริญญาโทมีรายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(M.B.A.)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(M.Eng.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(M.P.A.)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(M.C.A.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(M.A.)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(LL.M.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาติ
(M.B.A.)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โทรศัพท์ : 02-320-2777 ต่อ 1127, 1138