หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

-
 • โครงสร้างหลักสูตร :

  วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
  วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

 • สถานที่และเวลาเรียน :

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ : กำลังดำเนินการ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

  • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม / ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 500,000 บาท (ไม่รวมวิชาปรับพื้นฐาน และ กิจกรรมพิเศษ วิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิตละ 5,000 บาท)
  • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  โทรศัพท์ : 02-320-2777 ต่อ 1308
  อีเมล์:tourism.kbu@gmail.com | เว็บไซต์:hm.kbu.ac.th

  ผูู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล โทรศัพท์ : 095-593-5339

  อาจารย์ดร.สุวรรณา เขียวภักดี โทรศัพท์ : 02-320-2777 ต่อ 1308

  อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ โทรศัพท์ : 086-946-7172

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :

  • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายให้การรับรองโดยมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
  • ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว กําหนด
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี ตามมาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กําหนด
  • เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรง และ
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 • จำนวนนักศึกษาที่รับ : 10 คน

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร : ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 1,500 บาท

 • หลักฐานประกอบการสมัคร :

  1. ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด
  2. หนังสือแสดงเจตนารมณในการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
  3. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ชุด
  4. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 2 ชุด
  5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
  6. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ชุด
  7. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
  8. สําเนาจดหมายรับรองประสบการณ์การทํางาน จํานวน 1 ชุด (ถ้ามี)
  9. สําเนารับรองเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จํานวน 1 ชุด (ถ้ามี)