หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

หลักสูตรมีความมุ่งมั่นในการผลิตนักบริหารและนักวิชาการระดับสูงยุคใหม่ในสาขาวิชานโยบายสาธารณะและ การจัดการ ผู้ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีขีดความสามารถในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการนำนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่และการบริหารจัดการที่ดี
 • โครงสร้างหลักสูตร :

  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการแบบ 2.1 ใช้แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพโดยผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก จำนวน 15 หน่วยกิต รวม 51 หน่วยกิต แผนการเรียน 3 ½ - 5 ปี การศึกษา
  ลำดับที่ รายการ เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
  แบบ2.1
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
  แบบ 2.1
  1 งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า
  1.1 วิชาบังคับ
  1.2 วิชาเลือก
  12
  -
  -
  15
  9
  6
  2 ดุษฎีนิพนธ์ 36 36
  3 รายวิชาไม่นับหน่วยกิต : วิชาพื้นฐาน - 9
  หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 51

 • สถานที่และเวลาเรียน :

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ : กลุ่มเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

  • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม / ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 600,000 บาท ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท (ไม่รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ และค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท)
  • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  โทรศัพท์ : 02-320-2777 ต่อ 1129, 1127, 1138 | อีเมล์ : ppm.phd@kbu.ac.th หรือ

  คุณทิพนาถ ชารีรักษ์
  โทรศัพท์ : 089-987-8830

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :

  • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาใด ก็ได้
  • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเลือกตามเกณฑ์ของหลักสูตรและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ข)

 • จำนวนนักศึกษาที่รับ : ปีละประมาณ 20 คน

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร : ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 2,000 บาท