นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.)

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.)

สร้างรากฐานนักกฎหมายมืออาชีพ สู่กระบวนการยุติธรรมไทย
 • โครงสร้างหลักสูตร :

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีแผนการศึกษา 2 แผน คือ

  1. แผน ก (แบบ ก 2) : หลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์
  2. แผน ข : หลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและสารนิพนธ์
  หลักสูตรแต่ละแผนประกอบด้วยวิชาในหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
  หมวดวิชาที่เป็นองค์ประกอบของหลักสูตร แผน ก (แบบ ก 2) แผน ข
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
  การค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) - 6 หน่วยกิต
  รวมหน่วยกิต 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต

 • กระบวนการเรียนการสอน :

  1. แผน ก (แบบ ก 2) : หลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์
  2. แผน ข : หลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและสารนิพนธ์

  หรือ คลิกดูที่เว็บไซต์ของหลักสูตร

 • สถานที่และเวลาเรียน : วิทยาเขตพัฒนาการ เสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : ปิดรับสมัคร 1 มี.ค. 2561 ดูรายละเอียด

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : 180,000 บาท (รวมค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม)

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

  1. ทุนการศึกษา :
   • ข้าราชการ ได้รับทุน 25% ของหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
   • ผู้มีใบอนุญาตว่าความ ได้รับทุน 50,000 บาท (ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสภาทนายความ)
   • ทุนสนับสนุนอื่นๆ
  2. หนังสือ ตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ
  3. อาหารกลางวันและอาหารว่าง

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  โทร : 063-192-1918, 099-451-7141 | โทรสาร 0-2321-4444
  เว็บไซต์: law.master.kbu.ac.th