ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (M.A.)

สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

...
 • โครงสร้างหลักสูตร : กำลังดำเนินการ

 • สถานที่และเวลาเรียน :

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ: กลุ่มเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ : รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
  • หน่วยงานเอกชน : มาเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป..รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
  • ศิษย์เก่ามีผลการเรียน 3.25 ขึ้นไป ลด 50%
  • ทุนประเภทนักกีฬา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

  • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม / ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท (ภาคการศึกษาละประมาณ 37,500 บาท สามารถแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ได้)
  • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  ดร. อารี พันธ์มณี
  โทร : 086-361-7315 | Email:aree.pun@kbu.ac.th

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

...
 • โครงสร้างหลักสูตร : กำลังดำเนินการ

 • สถานที่และเวลาเรียน :กำลังดำเนินการ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : กำลังดำเนินการ

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ : กำลังดำเนินการ

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ : กำลังดำเนินการ

รายละเอียดหลักสูตร (กำลังดำเนินการ)

สาขาวิชาการจัดการการบิน

...
 • โครงสร้างหลักสูตร : กำลังดำเนินการ

 • สถานที่และเวลาเรียน :กำลังดำเนินการ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : กำลังดำเนินการ

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ : กำลังดำเนินการ

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ : กำลังดำเนินการ

รายละเอียดหลักสูตร (กำลังดำเนินการ)

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่

สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การสื่อสารและวัฒนธรรม
 • โครงสร้างหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร รวม 36 หน่วยกิต

  มีแผนการศึกษา 2 แผน คือ

  • ปริญญามหาบัณฑิต แผน ก 2 : ศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ และ
  • ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข : ศึกษารายวิชาและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 • ระยะเวลาในการศึกษาตามแผนการเรียน : 1 ปี 6 เดือน

 • สถานที่และเวลาเรียน : กำลังดำเนินการ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : รวม 170,000 บาท

  ภาคเรียนที่ 1 / ปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2 / ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อนี่ 1 / ปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 / ปีที่ 2
  50,000 บาท
  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
  50,000 บาท
  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
  20,000 บาท
  (สองหมื่นบาทถ้วน)
  50,000 บาท
  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางภาษาไทย หรือภาษาและวรรณคดีไทย หรือภาษาศาสตร์ หรือการสอนภาษาไทย จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
  • หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ๆ
  • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร

 • หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. หลักฐานการศึกษา

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  โทร : 0-2904-2222 ต่อ 2222 | Email:THM@kbu.ac.th

  อาจารย์ ดร. วาสนา กาญจนะคูหะ โทร : 086-988-3385
  อาจารย์ ดร. สุภาวรรณ แก้วป้องปก โทร : 081-695-9875
  อาจารย์ ดร. ซัลมาณ ดาราฉาย โทร : 084-654-9591
  อาจารย์ วิมลลักษณ์ ใจแจ้ง โทร : 095-492-5115