บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาติ (M.B.A.)
(Master of Business Administration: M.B.A.)

กลุ่มวิชาเลือก : Marketing / Management

...
 • โครงสร้างหลักสูตร : กำลังดำเนินการ

 • สถานที่และเวลาเรียน :

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า: กลุ่มเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ : รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
  • หน่วยงานเอกชน : มาเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป..รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
  • ศิษย์เก่ามีผลการเรียน 3.25 ขึ้นไป ลด 50%
  • ทุนประเภทนักกีฬา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

  • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม / ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 250,000 บาท (ภาคการศึกษาละประมาณ 62,500 บาท)
  • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  โทร : 02-904-222 ต่อ 2114, 2116

  อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี
  โทร : 086-778-4100 | Email:sasithorn.suw@kbu.ac.th

  อาจารย์ลินดา สุวรรณดี
  โทร : 081-580-4498 | Email:linda.suw@kbu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร (กำลังดำเนินการ)