นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.C.A.)

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล [M.Com.Arts (Film-Digital Media)]

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์
 • โครงสร้างหลักสูตร :

  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาค (16 สัปดาห์ / ภาคการศึกษา) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิตการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน โดยให้ผู้ศึกษาเลือกแผนใดแผนหนึ่ง

  แผน ก (วิทยานิพนธ์)
  วิชาบังคับ18หน่วยกิต
  วิชาเลือก9หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์12หน่วยกิต
  แผน ข (สารนิพนธ์)
  วิชาบังคับ18หน่วยกิต
  วิชาเลือก15หน่วยกิต
  สารนิพนธ์6หน่วยกิต

 • กระบวนการเรียนการสอน : คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร (จากเว็บไซต์)

 • สถานที่และเวลาเรียน :

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ:กลุ่มเรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ : รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
  • หน่วยงานเอกชน : มาเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป..รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
  • ศิษย์เก่ามีผลการเรียน 3.25 ขึ้นไป ลด 50%
  • ทุนประเภทนักกีฬา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

  • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม / ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท (ภาคการศึกษาละประมาณ 37,500 บาท สามารถแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ได้)
  • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด

 • การศึกษาระดับมืออาชีพและองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้าน :

  • ผู้กำกับการแสดง
  • นักเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์
  • ผู้อำนวยการสร้าง ผู้สร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณา
  • ผู้ตัดต่อลำดับภาพ และเสียง
  • นักวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  โทร : 02-320-2777 ต่อ 1117, 1136, 1127, 1138
  fb: Film-Video Kbu | website:KBU.FilmDigitalMedia

  อาจารย์อัสรา ลิ่มเงิน
  โทร : 086-397-6221 | Email:assara.lim@kbu.ac.th

  น.ส. ณัฐธยาน์ วินิจวรกิจกุล
  โทร : 089-697-4633 | Email:natthaya.vin@kbu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร (กำลังดำเนินการ)

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์
 • โครงสร้างหลักสูตร :

  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร เป็นหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาค (16 สัปดาห์ / ภาคการศึกษา) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิตการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน โดยให้ผู้ศึกษาเลือกแผนใดแผนหนึ่ง

  แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
  วิชาบังคับ12หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ9หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี3หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์12หน่วยกิต
  แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
  วิชาบังคับ12หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ15หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี3หน่วยกิต
  การค้นคว้าอิสระ6หน่วยกิต

 • กระบวนการเรียนการสอน : กำลังดำเนินการ

 • สถานที่และเวลาเรียน :

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ:กลุ่มเรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (รับทุนสนับสนุน)
  • หน่วยงานเอกชน(รับทุนสนับสนุน)
  • ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(รับทุนสนับสนุน)
  • ทุนประเภทต่างๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

  • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม / ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 บาท (สามารถแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ได้)
  • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด

 • การศึกษาระดับมืออาชีพและองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้าน :

  • ผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ สื่อดิจิทัล เป็นต้น
  • นักวิชาการด้านการบริหารและสื่อสาร
  • นักสื่อสารการตลาด
  • นักประชาสัมพันธ์
  • ผู้จัดการด้านสื่อสารองค์การ
  • นักจัดการทางการสื่อสาร
  • นักจัดการงานศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิง
  • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  โทร : 02-320-2777 ต่อ 1164 และ 1165
  fb: Kbumca | website:kbu.ac.th

  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี
  โทร : 081-771-1616 | Email:jakgreerat@hotmail.com

  นายไกรเทพ จิตตวรากูล
  โทร : 081-253-9563 | Email:krithep.jit@kbu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร (กำลังดำเนินการ)