นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.C.A.)

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล [M.Com.Arts (Film-Digital Media)]

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์
  • โครงสร้างหลักสูตร :

    หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาค (16 สัปดาห์ / ภาคการศึกษา) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิตการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน โดยให้ผู้ศึกษาเลือกแผนใดแผนหนึ่ง

    แผน ก (วิทยานิพนธ์)
    วิชาบังคับ18หน่วยกิต
    วิชาเลือก9หน่วยกิต
    วิทยานิพนธ์12หน่วยกิต
    แผน ข (สารนิพนธ์)
    วิชาบังคับ18หน่วยกิต
    วิชาเลือก15หน่วยกิต
    สารนิพนธ์6หน่วยกิต

  • กระบวนการเรียนการสอน : คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร (จากเว็บไซต์)

  • สถานที่และเวลาเรียน :

    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ:กลุ่มเรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.

  • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ : รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
    • หน่วยงานเอกชน : มาเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป..รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
    • ศิษย์เก่ามีผลการเรียน 3.25 ขึ้นไป ลด 50%
    • ทุนประเภทนักกีฬา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

    • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม / ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
    • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท (ภาคการศึกษาละประมาณ 37,500 บาท สามารถแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ได้)
    • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด

  • การศึกษาระดับมืออาชีพและองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้าน :

    • ผู้กำกับการแสดง
    • นักเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์
    • ผู้อำนวยการสร้าง ผู้สร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณา
    • ผู้ตัดต่อลำดับภาพ และเสียง
    • นักวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
    • อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

  • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
    โทร : 02-320-2777 ต่อ 1117, 1136, 1127, 1138
    fb: Film-Video Kbu | website:KBU.FilmDigitalMedia

    อาจารย์อัสรา ลิ่มเงิน
    โทร : 086-397-6221 | Email:assara.lim@kbu.ac.th

    น.ส. ณัฐธยาน์ วินิจวรกิจกุล
    โทร : 089-697-4633 | Email:natthaya.vin@kbu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร (กำลังดำเนินการ)

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์
  • โครงสร้างหลักสูตร :

    หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร เป็นหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาค (16 สัปดาห์ / ภาคการศึกษา) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิตการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน โดยให้ผู้ศึกษาเลือกแผนใดแผนหนึ่ง

    แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
    วิชาบังคับ12หน่วยกิต
    หมวดวิชาเฉพาะ9หน่วยกิต
    หมวดวิชาเลือกเสรี3หน่วยกิต
    วิทยานิพนธ์12หน่วยกิต
    แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
    วิชาบังคับ12หน่วยกิต
    หมวดวิชาเฉพาะ15หน่วยกิต
    หมวดวิชาเลือกเสรี3หน่วยกิต
    การค้นคว้าอิสระ6หน่วยกิต

  • กระบวนการเรียนการสอน : กำลังดำเนินการ

  • สถานที่และเวลาเรียน :

    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ:กลุ่มเรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

  • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (รับทุนสนับสนุน)
    • หน่วยงานเอกชน(รับทุนสนับสนุน)
    • ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(รับทุนสนับสนุน)
    • ทุนประเภทต่างๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

    • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม / ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
    • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 บาท (สามารถแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ได้)
    • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด

  • การศึกษาระดับมืออาชีพและองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้าน :

    • ผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ สื่อดิจิทัล เป็นต้น
    • นักวิชาการด้านการบริหารและสื่อสาร
    • นักสื่อสารการตลาด
    • นักประชาสัมพันธ์
    • ผู้จัดการด้านสื่อสารองค์การ
    • นักจัดการทางการสื่อสาร
    • นักจัดการงานศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิง
    • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

  • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
    โทร : 02-320-2777 ต่อ 1164 และ 1165
    fb: Kbumca | website:kbu.ac.th

    ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี
    โทร : 081-771-1616 | Email:jakgreerat@hotmail.com

    นายไกรเทพ จิตตวรากูล
    โทร : 081-253-9563 | Email:krithep.jit@kbu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร (กำลังดำเนินการ)