วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Eng.)

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538
 • สถานที่และเวลาเรียน :

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ: กลุ่มเรียน วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ : รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
  • หน่วยงานเอกชน : มาเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป..รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
  • ศิษย์เก่ามีผลการเรียน 3.25 ขึ้นไป ลด 50%
  • ทุนประเภทนักกีฬา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

  • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน-อาหารเย็น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 เวลา / ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 135,000 บาท
  • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด
  • ศึกษาดูงานในประเทศ-ต่างประเทศ
  • ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ (เลือกทำ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ได้
  • สกอ. รับรองหลักสูตร
  • จบแล้ว กพ. รับรอง

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  fb:MEng Kbu | เว็บไซต์:www.mengkbu.com
  โทรศัพท์ : 02-320-2777 ต่อ 1117, 1127, 1138

  ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
  โทรศัพท์ : 089-945-9988 | อีเมล์:sakchai.rak@kbu.ac.th | idline : 094945998

  นางสาวเสาวลักษณ์ ชมทรัพย ์
  โทรศัพท์ : 081-296-3982

รายละเอียดหลักสูตร (กำลังดำเนินการ)