รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป
 • โครงสร้างหลักสูตร :

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2559 ดังนี้

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย ก.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ข.หมวดวิชาบังคับ ค.หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ (Plan A : Thesis)
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต *
  วิชาบังคับ18หน่วยกิต
  วิชาเลือก9หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์12หน่วยกิต
  แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ (Plan B : Non Thesis)
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต *
  วิชาบังคับ18หน่วยกิต
  วิชาเลือก18หน่วยกิต
  สารนิพนธ์3หน่วยกิต
  การศึกษาตามแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า
  * หมวดวิชาเสริมพื้นฐานเป็นวิชาที่จัดสอนโดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

 • กระบวนการเรียนการสอน :

 • สถานที่และเวลาเรียน :

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ: เรียนวันเอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • สนับสนุนทุนการศึกษาร้อยละ 25 ของค่าหน่วยกิต
  • ทุนสนับสนุนต่างๆตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

  • สนับสนุนฟรี หนังสือ เอกสารประกอบการสอน สมุด และกระเป๋าเอกสาร
  • บริการอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
  อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
  โทร : 0-2321-6930-8 ต่อ 1117

  อาจารย์เลอลักษณ์ ชูสิน โทร : 085-930-7272 | idline : lovlyxuvy
  อาจารย์กันตพัฒน์ พรศิริวัชรสิน โทร : 085-109-3331 | idline : 0851093331
  อาจารย์ ดร. อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ โทร : 086-605-5321 | idline : virbo
  อาจารย์ภัสร ลีลาแสงสาย โทร : 098-545-5526 | idline : passornoo

รายละเอียดหลักสูตร