งานเปิดโลกกิจกรรม ◆ วันที่ 4 ก.ย. 2558 ◆ เวลา : 09.00 - 16.00 น. ◆ วิทยาเขตพัฒนาการ


ชื่อโครงการ :  งานเปิดโลกกิจกรรม

        งานเปิดโลกกิจกรรม

วันดำเนินโครงการ :  วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่  : ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเกษมสรรค์ วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 20/08/2015