สอบกลางภาค 1/2560 ◆ วันที่ 7-11,13 ส.ค. 2560 ◆ ทั้งสองวิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : สอบกลางภาค 1/2560

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม  2560

       และ วันอาทิตย์ที่ 13  สิงหาคม  2560

เวลา : - น.

สถานที่  : ทั้งสองวิทยาเขต

ข่าววันที่ : 27/07/2017