สอบปลายภาค 1/2560 ◆ วันที่ 2-12 , 14-15 ต.ค. 2560 ◆ ทั้งสองวิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : สอบปลายภาค 1/2560

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม  2560

                    และ วันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม  2560

เวลา : - น.

สถานที่  : ทั้งสองวิทยาเขต

ข่าววันที่ : 27/07/2017