ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา ภาคเรียนที่ 2/2560◆ วันที่ 13-25 พ.ย. 2560 ◆ ทั้ง 2 วิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา ภาคเรียนที่ 2/2560

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 13 – วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

เวลา : -น.

สถานที่  : ทั้ง 2 วิทยาเขต

ข่าววันที่ : 26/09/2017