สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560◆ วันที่ 25-30 ธ.ค. 2560 ◆ ทั้งสองวิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 25 - วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560

เวลา : -

สถานที่  : ทั้งสองวิทยาเขต

ข่าววันที่ : 24/11/2017