สอบปลายภาค ◆ 1 - 14 ต.ค. 61◆ทั้ง 2 วิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : สอบปลายภาค 1/2561

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561

เวลา : 

สถานที่  : ทั้ง 2 วิทยาเขต

ข่าววันที่ : 06/07/2018