Nameข่าวสารและกิจกรรม

ความก้าวหน้าของศิษย์คือความภูมิใจของครู
ความก้าวหน้าของศิษย์คือความภูมิใจของครู


อดีตเอกอัครราชทูต ดร.พลเดช วรฉัตร บรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการวาดเส้นศิลปะยึกยือ
อดีตเอกอัครราชทูต ดร.พลเดช วรฉัตร บรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการวาดเส้นศิลปะยึกยือ


2คณะผนึกกำลังพัฒนานักศึกษาคณะจิตวิทยา ฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพ จากอ.ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะศิลปศาสตร์
2คณะผนึกกำลังพัฒนานักศึกษาคณะจิตวิทยา ฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพ จากอ.ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะศิลปศาสตร์


เทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวไกลสู่โลกเสมือนจริง VR  AR และ MR
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวไกลสู่โลกเสมือนจริง VR AR และ MR


นิเทศศาสตร์เปิดห้องเรียนภาคสนามที่ฟาร์มเห็ด
นิเทศศาสตร์เปิดห้องเรียนภาคสนามที่ฟาร์มเห็ด


เกษมบัณฑิตลงพื้นที่สร้างอาชีพชุมชน
เกษมบัณฑิตลงพื้นที่สร้างอาชีพชุมชน "ปากบ่อโมเดล"ปีที่ 5 และโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube