โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ Start Up


ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ Start Up

วันดำเนินกิจกรรม :  วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

เวลา : 13.00 – 16.00  น.

สถานที่  : ห้อง 3503 ชั้น 5 อาคารเกษมสรรค์ วิทยาเขตพัฒนาการ 

จัดโดย : คณะบริหารธุรกิจ

ข่าววันที่ : 10/10/2018