แจ้งนักศึกษาที่แจ้งจบภาค 1/2560 ที่ค้างชำระค่าเทอม


แจ้ง...นักศึกษา 

นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (เกรดออกครบ) และได้แจ้งจบไว้แล้วในภาค 1/2560 ที่ยังค้างชำระค่าเทอม  ให้ชำระส่วนที่ค้างให้ครบภายในวันที่ 10 ม.ค.2561  เพื่อที่สำนักทะเบียนฯ จะได้นำรายชื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ม.ค.2561 นี้

ข่าววันที่ : 21/12/2017