วิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 60


    ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม "เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน" ประจำปีการศึกษา 2560  โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและการเขียน Resume  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3  ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาเขตพัฒนาการ

     คณะฯ  ได้เชิญอาจารย์คณะนิติศาสตร์มาให้ความรู้ด้านกฎหมายร่วมกับตัวแทนจากบริษัท Super Resume and Jobtopgun co.,Ltd. ที่มาให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและการเขียน Resume ให้กับนักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าววันที่ : 31/01/2018