รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ)

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ต้นเดือนมิถุนายน 2561

รายละเอียด

ข่าววันที่ : 15/02/2018