คณะวิศวกรรม เปิดรับสมัคร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร รุ่นที่ 2


เปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร

รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป

เปิดเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 (ศูนย์ SASC)โทร. 02 320 2777  ต่อ 1403

ข่าววันที่ : 19/02/2018