คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดการความรู้ ในช่วงวันที่ 20 เมษายน 2561 - 15 พฤษฎาคม 2561


คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการความรู้  เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2561 - 15 พฤษภาคม 2561

ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย

โดย ท่านรักษาการคณบดี  ดร.เสนีย์  สุวรรณดี   ได้ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่อาจารย์ประจำคณะอีกด้วย

ทำให้มีประเด็นความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยที่มีความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อไป 

ประเด็นการจัดการความรู้ และ การใช้งาน Kahoot

ข่าววันที่ : 01/06/2018