ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง


   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง" ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) โดยผู้สอบผ่านการวัดผลในการอบรม จะมีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการใน      ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

ข่าววันที่ : 07/09/2018