โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร นวัตกรรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล


 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร นวัตกรรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันนานาประเทศกาลังมีการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลตระหนักและให้ความสาคัญกับการปฏิรูปในมิติต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นองค์กรที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้มีความพร้อมและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติสุข ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในยุคดิจิทัล ประกอบกับการบริหารการจัดการองค์กรในยุคปฏิรูปจะประสบผลสาเร็จได้ หนึ่งในมิติที่สาคัญที่องค์กรจาเป็นต้องตระหนักและให้ความสาคัญคือ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่แพร่กระจายสู่สังคมผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง องค์กรภาครัฐและเอกชนจึงมีความจาเป็นที่จะต้องสื่อสารและประชาสัมพันธ์พันธกิจต่างๆ ขององค์กรในเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนตลอดจนส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
   ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรภาครัฐและเอกชนในมิติต่างๆ โดยเฉพาะทุกองค์กรถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญในการพัฒนาประเทศแห่งอนาคต จึงกาหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นวัตกรรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล” โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรหรือผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการสื่อสารได้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิเคราะห์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีแก่องค์กร
   3. เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายและการประสานงานระหว่างองค์กรตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม
   ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมอัลมีรอซ ถนนรามคาแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครและลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
   1. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถึง ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ 37 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรสาร 02-321-6939 ต่อ 1340 หรือ 02-321-4444 E-mail : cihcd@kbu.ac.th หรือ E-mail : ratthapong.boo@kbu.ac.th
   2. โอนเงินเข้าบัญชีศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 064-0-31245-4 ค่าลงทะเบียนจานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) / คน
   3. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทางโทรสาร 02-321-6939 ต่อ 1340 หรือ 02-321-4444
หรือ E-mail : cihcd@kbu.ac.th หรือ ratthapong.boo@kbu.ac.th
   4. ลงทะเบียนการเข้ารับฝึกอบรมภายใน วันที่ 3 ธันวาคม 2561 (รับจานวนจากัด)

การติดต่อสอบถามรายละเอียด
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.02-320-2777 ต่อ 1340 /                           โทร.086-629-9498 คุณวราภรณ์ นาคปนคา นักวิชาการฝึกอบรม www.kbu.ac.th / facebook : ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

 

 

 

ข่าววันที่ : 25/10/2018