โครงการประกวดเรียงความเรื่อง คนไทยในศตวรรษที่ 21


 

โครงการประกวดเรียงความเรื่อง คนไทยในศตวรรษที่ 21

หลักการและเหตุผล

   คนเป็นทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ประเทศไทยเป็น
หนึ่งในประเทศที่รัฐบาลตระหนักและให้ความสาคัญสาหรับการพัฒนาคนให้มีความพร้อมและในทุกมิติ โดยเฉพาะการดารงชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
   ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นหนึ่งในองค์กรที่ตระหนักและให้ความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล จึงกาหนดจัดโครงการประกวดเรียงความเรื่อง “คนไทยในศตวรรษที่ 21” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อแนวคิดหรือวิสัยทัศน์สาหรับพัฒนาการหรือคุณลักษณะของคนไทยแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธี

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.4-ป.6
2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ ม.1-ม.3
3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ม.4-ม.5
4. นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี


ระยะเวลาการดาเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์และรับผลงานการประกวด ระหว่างวันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561
2. คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตัดสิน ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561
3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 11 ธันวาคม 2561
4. มอบรางวัล วันที่ 24 ธันวาคม 2561


วัน เวลา สถานที่มอบรางวัล
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

  • ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ ที่นี่
  • ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ ที่นี่
  • ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ ที่นี่

 

ข่าววันที่ : 25/10/2018