ฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ทดลองใช้ CINAHL® PLUS WITH FULLTEX


ฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ทดลองใช้

CINAHL® PLUS WITH FULLTEX ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและมีความครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาลสหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขมากที่สุด CINAHL® PLUS WITH FULLTEX รวบรวมวารสารทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขทั้งหมด โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 770 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้ข้อมูลที่สืบค้นจะสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ.1937 จนถึงปัจจุบัน มากไปกว่านั้นฐานข้อมูล CINAHL® PLUS WITH FULLTEX ยังประกอบไปด้วย books/monographs จำนวนมากกว่า 275 เล่ม ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้ตัวช่วยทางด้านงานวิจัย และเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

ดูรายละเอียด

สามารถเข้าใช้ได้ที่     
URL: https://search.ebscohost.com
UserID: kasem
Password: library
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 

ข่าววันที่ : 05/06/2013