การรับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556


นักศึกษาที่จบในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 สามารถมารับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ได้ตั้งแต่ วันที่ 30  กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป  สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา  ให้รอประกาศในครั้งต่อไป

ข่าววันที่ : 15/07/2014