ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Emerald


ฐานข้อมูลออนไลน์

 

รายละเอียดของฐานข้อมูลประกอบด้วย

  1. Emerald eBooks series คือ ฐานข้อมูล หนังสือออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเชิงลึก เหมาะสำหรับการทำงานวิจัย รวมทั้งหมด 140 รายการจำแนกออกเป็น 2 สาขาวิชาหลักดังนี้
    1. Business Management & Economics Collection มีหนังสือทั้งหมด 90 รายการ จำนวน volumesมากกว่า 890 volumes
    2. Social sciences Collection มีหนังสือทั้งหมด 50 รายการ จำนวน volumes มากกว่า 400 volumes
  2. Emerald Emerging Markets Case Studies คือ ฐานข้อมูลที่เป็น กรณีศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจที่มีจำนวน case มากกว่า300 case
    ที่สำคัญ : ในทุก ๆ เคสจะมาพร้อมคู่มือการสอน (Teaching Note )ประกอบการใช้งานที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเคสนั้น ๆ พร้อมให้สำหรับอาจารย์นำไปใช้ได้ทันที
  3. Emerald eJournals คือ ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ มีวารสารมากกว่า 290 รายการ มีจำนวนบทความมากกว่า 180,000บทความ

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน URL : http://www.emeraldinsight.com/

หมายเหตุ : สามารถใช้ได้ผ่าน IP มหาวิทยาลัยเท่านั้น

ข่าววันที่ : 15/09/2014