กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา ( Transcript ) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript)

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สามารถมาติดต่อขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตพัฒนาการ

ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

ข่าววันที่ : 23/03/2015