กำหนดการขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2558


กำหนดการขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน ถึง เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ต้องขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษาผ่านเว็บไซต์  http://ogr.kbu.ac.th/   ด้วยตนเอง

พร้อมนำหมายเลขที่ได้จากการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ และรูปถ่ายชุดครุยจำนวน 5 รูปขนาด 1 นิ้วครึ่ง 

นำส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ในระยะเวลาที่กำหนด

ข่าววันที่ : 08/09/2015