สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ iQNewsClip ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559


iQNewsClip บริการข่าวตัดหนังสือพิมพ์ระบบออนไลน์

ข่าววันที่ : 14/07/2016