ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Kasem Bundit University Training Center


ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งภายในสถาบันและหน่วยงานภายนอกสถาบัน เพื่อตอบสนองภารกิจอีกด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย และช่วยการเพิ่มความรู้ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์แห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Kasem Bundit University Training Center” โดยมี ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2 ห้อง 3213 โทร. 0-2320-2777 ต่อ 1340

ข่าววันที่ : 29/07/2016