ผลพิจารณาการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตในระบบ และนอกระบบ/ตามอัธยาศัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2559


        ตามที่คณะฯ ได้ทำการเทียบโอนฯ ให้กับนักศึกษาในคณะฯ  โดยเป็นการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ และการเทียบโอนความรู้และการใ้ห้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ  ผลจากการประชุมพิจารณาผลการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต  ในวันที่ 14 กันยายน 2559  จากการพิจารณาของคณะกรรมการเทียบโอนฯ ได้ผลสรุป ดังนี้

การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เสนออนุมัติ จำนวน 6 ราย

1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จำนวน 2  ราย

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   จำนวน 3 ราย

3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   จำนวน 1 ราย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) เสนออนุมัติ จำนวน 13 ราย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 13  ราย

การเทียบโอนความรู้และการใ้ห้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เสนออนุมัติ จำนวน 53 ราย

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 53 ราย

 

นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้ทำการเทียบโอนฯ ขอให้รีบมาดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน

นักศึกษาที่ทำการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตไว้  สามารถเข้ามาดูรายชื่อได้ที่ตารางด้านล่างนี้

ตารางสรุปผลการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ในระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางสรุปผลการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตนอกระบบ/อัธยาศัย ภาคเรียนที่ 1/2559

ข่าววันที่ : 21/09/2016