สำนักบรรณสาร ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ทดลองใช้ข้อมูล Frost & Sullivan


สำนักบรรณสาร ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
ทดลองใช้ข้อมูล Frost & Sullivan

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมการวิจัย ที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลพื้นฐาน ไปใช้ในการวิเคราะห์แผนเชิงกลยุทธ์ และแผนการตลาด การนำเสนอข้อมูลได้อิงหลักการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี มีการวิเคราะห์เจาะลึกในระดับ ภาคส่วนของอุตสาหกรรม ระดับประเทศ และระดับผู้บริโภค

สามารถทดลองใช้ได้ที่ : http://cds.frost.com

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559
สามารถใช้ User name และ Password เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลดังต่อไปนี้

User Names

Password

User1@kbu.ac.th

r4evbJNb

User2@kbu.ac.th

Se1sW7GX

User3@kbu.ac.th

6S06wMJ2

User4@kbu.ac.th

59ZJ9zzm

User5@kbu.ac.th

5nviX70W

User6@kbu.ac.th

TCNuWG01

User7@kbu.ac.th

T6jtwz1n

User8@kbu.ac.th

Pw3MX4TT

User9@kbu.ac.th

oLEKxFW1

User10@kbu.ac.th

8Z8Wwtv4

 
ข่าววันที่ : 22/11/2016