เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่


โครงสร้างหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

          สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ครึ่ง 

การจัดการเรียนการสอน

          วันเสาร์และอาทิตย์ ณ วิทยาเขตร่มเกล้า

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางภาษาไทย หรือภาษาและวรรณคดีไทย หรือภาษาศาสตร์ หรือการสอนภาษาไทย จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ

2. หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ๆ

3. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

โทรศัพท์ 02-904-2222 ต่อ 2265

โทรสาร 02-904-2200

อีเมล thm@kbu.ac.th

อาจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ (โทรศัพท์ 086-988-3385)

อาจารย์ ดร.สุภาวรรณ แก้วป้องปก (โทรศัพท์ 081-695-9875)

อาจารย์ ดร.ซัลมาณ ดาราฉาย (โทรศัพท์ 084-654-9591)

อาจารย์วิมลลักษณ์ ใจแจ้ง (โทรศัพท์ 095-492-5115)

ข่าววันที่ : 28/02/2017