ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย ขอเชิญรวมโครงการ นวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจการเงินและหนี้สิน


***สมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา คลิกเลย*** 

หรือ คลิกดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (pdf)

รายละเอียด

1.ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ (pdf)

2.กำหนดการ 

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง”นวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจการเงินและหนี้สิน(ผ่าตัดหนี้)

เวลา 08.30 น.  ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. 

บรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจการเงินและการผ่าตัดหนี้” กรณีศึกษาปัญหาและทางออกด้านกฎหมายและคดีความ

 โดย อาจารย์วันชัย สอนศิริ (สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,ทนายความ(หมอความ))


เวลา 11.30 น.  อภิปราย/ซักถาม

เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน            


เวลา 13.00 น. 

การบรรยาย เรื่อง” การวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจทางการเงิน”

กรณีศึกษา ปัญหาทางออกปฏิบัติการพลิกชีวิต

โดย อาจารย์รัชชพล เหล่าวานิช

(กรรมการผู้จัดการบริษัท มิราเคิลครีเอชั่น จำกัด ,ผู้เชียวชาญด้านการวางแผนการเงิน(หมอเงิน))


เวลา 15.00 น.  อภิปราย/ซักถาม        


เวลา 15.15 น. 

การบรรยาย เรื่อง”นวัตกรรมการจัดการทางการเงินและการเข้าถึงเครดิตบูโร”

โดย คุณสุรพล โอภาสเสถียร (ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)) และทีมงาน


เวลา 15.45 น.  อภิปราย/ซักถาม

เวลา 16.30 น.  พิธีปิด


**หมายเหตุ

เวลา 10.30 น. / เวลา 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

หรือ ***คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ (pdf)***

 

ข่าววันที่ : 09/03/2017