กำหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน

ทำการประเมินการเรียนการสอน

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560

ผ่านทาง http://cao.kbu.ac.th

ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

ข่าววันที่ : 30/03/2017