กำหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน

ทำการประเมินการเรียนการสอน

ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ผ่านทาง http://cao.kbu.ac.th

ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านประกาศ

ข่าววันที่ : 30/03/2017