คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร


 

สามารถ download ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (pdf) ได้ที่นี้ คลิก 

ข่าววันที่ : 11/04/2017