สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย


           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินการพิจารณาขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” และจัดสรรทุนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชีจนสามารถขั้น “บัญชีนวัตกรรมไทย” ตามกลไกการจัดทำ “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้ภาครัฐนำร่องเปิดตลาดให้กับสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับการขึ้นบัญชีเหล่านั้น

          ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” โดยกรอกรายละเอียดแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร. 02-561-2445 ต่อ 506-509  

ข่าววันที่ : 04/05/2017