โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร ๔.๐


 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันนานาประเทศกำลังมีการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่๒๑ในขณะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังอยู่ในยุคของการปฏิรูปเพื่อนำประเทศเข้าสู่การพัฒนาตามแนวคิดไทยแลนด์๔.๐องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมขององค์กรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในขณะเดียวกันวันนี้องค์กรต่างๆไม่สามารถจะอยู่ได้ตามลำพังท่ามกลางภัยคุกคามที่มีความผันผวนความไม่แน่นอนและความซับซ้อนดังนั้นองค์กรต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยรวมทั้งมีกลยุทธ์และนวัตกรรมใหม่ในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและบริการประชาชนในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและการที่องค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตลอดจนประสบการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติและนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ในการที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร ๔.๐โดยมุ่งให้ผู้บริหารหรือบุคลากรขององค์กรต่างๆได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการด้วยมิติของนวัตกรรมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร ประเทศชาติและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

 

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจทักษะตลอดจนมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่๒๑

          ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างเครือข่ายวิชาการในการบริหารจัดการองค์กรตลอดจนมีโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

เป้าหมาย

      ผู้บริหารหรือบุคลากรองค์กรภาครัฐทั่วไปและองค์กรปกครองท้องถิ่นจำนวน ๓๐ คนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ

รูปแบบการอบรมและกิจกรรม
       บรรยาย/สาธิต/.ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา/การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบโดยยึดการเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม การเรียนรู้เพื่อกระบวนการคิดและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมเอกสาร/ตำราประกอบหลักสูตร การบรรยายประกอบสื่อ/การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

วันเวลาและสถานที่การอบรม

    ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ -๒ มิถุนายน ๒๕๖๐เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมทีเค. พาเลชแอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
      ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรมคนๆละ ๖,๐๐๐ บาท(หกพันบาทถ้วน)เป็นราคาเหมาจ่ายรวมค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าวิทยากร/ค่าเอกสารและวัสดุการฝึกอบรม/ค่าการศึกษาดูงาน(ไม่รวมค่าที่พัก)

การรับรองผลการอบรม
     ผู้ผ่านการอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการอบรมจึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ขอบข่ายเนื้อหาหลักสูตร

  • ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  • นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร
  • นวัตกรรมการจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กร ๔.๐    
  • การวิเคราะห์และการวางแผนการบริหารจัดการองค์กรสู่ ๔.๐
  • นวัตกรรมการสื่อสารและการสร้างพลังร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
  • การศึกษาดูงานการพัฒนาองค์กรต้นแบบ(ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและเอกชน)

​วิทยากรผู้ให้การอบรม
     ๑.ดร.คุณหญิง ณฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร
     ๒.ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยอาวาร์ด
     ๓.รศ.ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/คณบดีคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    
     ๔.รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อดีตรองอธิการบดี/คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
      ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     บุคลากรองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตลอดจนนวัตกรรมใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครและลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม
    ๑. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถึง ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
        เลขที่ ๑๗๖๑ ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ หรือ โทรสาร ๐๒-๓๒๐-๒๗๗๗ต่อ ๑๓๔๐หรือ E-mail-ratthapong.boo@kbu.ac.th
    ๒. โอนเงินเข้าบัญชีศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ ๑๗ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี๐๖๔-๐-๓๑๒๔๕-๔
    ๓. ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร ๐๒-๓๒๑-๔๔๔๔หรือEmail:ratthapong.boo@kbu.ac.th
    ๔. ลงทะเบียนการอบรมภายในวันที่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (รับจำนวน จำกัด)

การติดต่อสอบถามรายละเอียด
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
โทร. ๐๒-๓๒๐-๒๗๗๗ต่อ ๑๓๔๐, ๑๔๑๘ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร โทร.๐๘๙-๒๐๐-๓๔๗๘ , ๐๘๖-๖๒๙-๙๔๙๘   หรือ www.kbu.ac.th/facebookศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

 

 

ข่าววันที่ : 08/05/2017