สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสุนนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560


      ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหน่วยงานส่งเสริมผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพพร้อมในการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ และสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผลงานเหล่านั้น ได้รับการรับรองคุณภาพ/มาตรฐานและ/หรือผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจนให้สามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้ ตามมาตรการของรัฐบาล และเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ให้ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วช. จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย 

            ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์นักวิจัย/นักประดิษฐ์สนใจนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขอรับทุนกิจกรรมสิ่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยสามารถส่งเอกสารแบบเสนอกิจกรรมฯ ได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 508-509 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th

ข่าววันที่ : 23/05/2017