สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4


          สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในด้านวิชาการและการวิจัย อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไป

          ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่าน และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ข่าววันที่ : 02/06/2017