ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความคิดรวบยอดและบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยในยุโรปกรณีอาหารตัดต่อพันธุกรรม


            ด้วยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ความคิดรวบยอดและบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยในยุโรปกรณีอาหารตัดต่อพันธุกรรม” ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณสุมนมาลย์  สิงหะ ซึ่งการจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจและข้อคิดเห็นต่างๆ ในเรื่องบทบาทภาคประชาสังคม กับนโยบายอาหารปลอดภัย กรณีอาหารตัดต่อพันธุกรรมในสหภาพยุโรป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งสามารถศึกษาทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนทัศนะ และองค์ความรู้แนวคิดกระบวนการแสดงออกทางการเมืองของพลเมืองในการเคลื่อนไหวนโยบายสาธารณะด้านอาหารปลอดภัย และนำมาประยุกต์กับบทบาทภาคประชาสังคม กรณีอาหารตัดต่อพันธ์กรรมกับสังคมไทยต่อไป

          ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนนทิวรรธน์  สามัญบุตร  โดยส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โทรศัพท์ 02-218-3922 โทรสาร 02-215-3580 หรือ Email: nontiwat.s@chula.ac.th

ข่าววันที่ : 08/06/2017