กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560


          ด้วย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ภายใต้เรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ขององค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและภาวะการเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ เป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาโรคซึมเศร้าและภาวการณ์เจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ นั้น

          ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติฯ ตามโครงการและกำหนดการประชุม โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โทรศัพท์ 02-590-8413 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net/        

ข่าววันที่ : 16/06/2017